Học phí Đại học Sư phạm Hà Nội (Update 2021)

  1. Giới thiệu về HNUE

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài cho hệ thống giáo dục quốc dân và toàn xã hội; nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng dụng thuộc các lĩnh vực khoa học Tự nhiên, Xã hội và Nhân văn, Giáo dục đạt trình độ tiên tiến; cung cấp dịch vụ giáo dục và khoa học công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Địa chỉ: 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

Website: www.hnue.edu.vn

  1. Học phí năm học 2020 – 2021

Định mức học phí (theo tín chỉ) hệ đào tạo đai học như sau:

  • Các ngành khoa học xã hội: 300.000 đ/tín chỉ
  • Các ngành khoa học tự nhiên, TDTT, nghệ thuật: 360.000 đ/tín chỉ

Định mức này được áp dụng chung cho tất cả các hệ đào tạo đại học chính quy bao gồm: Hệ cử nhân ngoài sư phạm, học chương trình thứ hai, học lại và học cải thiện của sinh viên hệ sư phạm. Sinh viên học theo tín chỉ sẽ nộp học phí theo số tín chỉ đã đăng ký trong kỳ.

Tất cả các ngành Sư Phạm trong Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đều miễn học phí. Tất cả các lớp Chất lượng cao trong các Khoa thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đều miễn học phí.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *