Học phí Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM năm 2022-2023

Học phí năm học 2022-2023

  • Học phí dự kiến: 336.000 đ/tín chỉ đối với nhóm ngành kinh tế;
  • Học phí dự kiến: 389.000 đ/tín chỉ đối với các nhóm ngành khác.

Lộ trình tăng học phí tối đa tới năm 2022-2023 là 27,55%/năm đối với nhóm ngành kinh tế và 23,93%/năm đối với các nhóm ngành khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *