Học phí Học viện Hàng không Việt Nam năm 2022-2023

Học phí Khóa 2022

Năm học
2022-2023
Năm học
2023-2024
Năm học
2024-2025
Năm học
2025-2026
25.000.00031.000.00038.000.00045.000.000
Đơn vị tính: VNĐ

Đối với các ngành có chương trình đào tạo đạt mức kiểm định theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục đào tạo và theo tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương, mức học phí được xây dựng và công khai cho người học sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *