Học phí Khoa Các khoa học liên ngành (SIS) – ĐHQGHN năm 2022-2023

Học phí năm học 2022-2023

Ngành Quản trị Thương hiệu (138 tín chỉ)

  • Mức thu học phí theo tháng: 2.500.000 đ/tháng
  • Mức thu học phí theo tín chỉ: 720.000 đ/tín chỉ

Ngành Quản trị Tài nguyên Di sản (142 tín chỉ)

  • Mức thu học phí theo tháng: 2.500.000 đ/tháng
  • Mức thu học phí theo tín chỉ: 700.000 đ/tín chỉ

Ngành Quản lý Giải trí và Sự kiện (142 tín chỉ)

  • Mức thu học phí theo tháng: 2.500.000 đ/tháng
  • Mức thu học phí theo tín chỉ: 700.000 đ/tín chỉ

Ngành Quản trị Đô thị thông minh và bền vững (142 tín chỉ)

  • Mức thu học phí theo tháng: 2.500.000 đ/tháng
  • Mức thu học phí theo tín chỉ: 700.000 đ/tín chỉ

Học phí sẽ tăng theo lộ trình do ĐHQGHN và Bộ Tài chính quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *