NAPA | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA – PHÂN VIỆN TẠI TP. HCM

I. GIỚI THIỆU

Về mục tiêu:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất, toàn diện các mặt công tác, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân sự, nhất là đội ngũ giảng dạy, nghiên cứu, nâng cao vị trí pháp lý, vai trò của Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh trong hệ thống Học viện Hành chính Quốc gia.

Về phương hướng:

Đánh giá khách quan, sát thực tình hình thực hiện nhiệm vụ trong những năm qua, nêu lên những kết quả cụ thể, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở phân tích toàn diện bối cảnh tác động, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Học viện, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của Cơ sở năm 2014 và những năm tiếp theo một cách sát thực khoa học, cụ thể và khả thi.

Hướng hoạt động của Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh vào trọng tâm củng cố tổ chức, ổn định môi trường, tập trung các nguồn lực thực hiện tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục đưa hoạt động của Cơ sở Tp. Hồ Chí Minh vào quy củ, nề nếp, xây dựng các quy chế, quy định về tổ chức và hoạt động, quan hệ công tác, từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy và hoạt động, nâng cao năng lực và hiệu quả công tác.

Cơ sở Đào tạo
Phân viện TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 10, đường 3/2, Q. 10, TP. HCM

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA – PHÂN VIỆN TẠI TP. HCM
Địa chỉ: Số 10, đường 3/2, Q. 10, TP. HCM

Cổng thông tin điện tử
Học viện: http://www1.napa.vn/hcm/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *