Tân sinh viên Đại học Cần Thơ kiểm tra tiếng Anh đầu khóa

Để đánh giá được năng lực ngoại ngữ, xét miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản được quy định trong chương trình đào tạo; Trường Đại học Cần Thơ tổ chức kỳ kiểm tra ngoại ngữ đầu vào đối với Tân sinh viên.

Sinh viên không tham dự kiểm tra và không có chứng chỉ xét miễn học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản theo quy định thì sẽ học các học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản theo chương trình đào tạo của Trường.

Điều kiện miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần ngoại ngữ căn bản

Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần Anh văn căn bản

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi đạt cấp độ B1 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR) hoặc bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do các đơn vị được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ tổ chức thi và cấp chứng chỉ cấp.

Các loại chứng chỉ và kết quả điểm tiếng Anh tương đương bậc 3

CEFRIELTSTOEFL ITPTOEFL CBTTOEIC (L&R)TOEIC BridgeCambridge Tests
B14.5-5.0450-499133450-59576-89140-150 KET
140-160 PET
140-160 FCE

Miễn dự kiểm tra và miễn học các học phần Pháp văn căn bản

Sinh viên được miễn tham dự kỳ kiểm tra và được xét miễn học các học phần Pháp văn căn bản tương ứng được quy định trong chương trình đào tạo khi đạt cấp độ B1 trở lên theo Khung đánh giá trình độ ngôn ngữ của Cộng đồng chung Châu Âu (CEFR).

Loại văn bằng, chứng chỉ tiếng Pháp

Loại văn bằng, chứng chỉDELFTCF
Cấp độB1niveau 3
Đề kiểm tra ngoại ngữ đầu khóa

Đề kiểm tra tiếng Anh

Đề kiểm tra tiếng Anh thực hiện kiểm tra các kỹ năng: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết theo hình thức trắc nghiệm khách quan, mỗi sinh viên làm bài trên 01 máy tính riêng biệt (sinh viên đăng nhập vào hệ thống máy tính bằng tài khoản cá nhân do Trường Đại học Cần Thơ cấp và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của cán bộ coi kiểm tra để bắt đầu làm bài).

Đề kiểm tra tiếng Pháp

Đề kiểm tra tiếng Pháp thực hiện kiểm tra các kỹ năng: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Viết theo hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận trên giấy.

Sinh viên sẽ biết kết quả kiểm tra sau khi kết thúc bài kiểm tra tiếng Anh; và sau 05 ngày làm việc đối với bài kiểm tra tiếng Pháp.

Mức điểm xét miễn các học phần Anh văn căn bản và Pháp văn căn bản

Căn cứ kết quả kiểm tra, sinh viên được xét miễn học các học phần Anh văn căn bản hoặc Pháp văn căn bản được quy định trong chương trình đào tạo của Trường.

SttMức điểmHọc phần xét miễn
1Điểm từ 75-80Miễn cả 3 học phần
2Điểm từ 66-74Miễn học phần 1 và 2
3Điểm từ 51-65Miễn học phần 1
4Điểm từ 0-50Không miễn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *