Học phí Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Update 2021)

Giới thiệu về AJC

Học viện Báo chí và Tuyên truyền trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trường đại học trọng điểm trong hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Học viện có chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực lý luận chính trị, báo chí – truyền thông và một số lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn khác.

Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Website: www.ajc.hcma.vn

Học phí năm học 2021 – 2022

Năm 2021, Học viện tuyển sinh 1.950 chỉ tiêu hệ đại học chính quy, gồm 4 nhóm ngành: Nhóm 1 (ngành Báo chí); Nhóm 2 (gồm các ngành: Truyền thông đại chúng, Truyền thông đa phương tiện, Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý công, Quản lý nhà nước); Nhóm 3 (ngành Lịch sử); Nhóm 4 (gồm các ngành: Truyền thông quốc tế, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh).

Các ngành đào tạo giảng viên lý luận chính trị (Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh) được miễn học phí.

Các ngành khác hệ đại trà Khóa 41 (2021 – 2025): 39.468.000 đ/khóa học (Mức thu 276.000 đ/tín chỉ, chương trình toàn khóa 143 tín chỉ).

Hệ chất lượng cao Khóa 41 (2021 – 2025): 115.500.000 đ/khóa học.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *